स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन सम्वन्धि सुचना ||

स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन निर्देशिका बमोजिम चालु आ. व. को योजना सम्झौताको अन्तिम समय बैशाख मसान्त रहेकोमा अब जेष्ठ मसान्त सम्म हुने गरि समयावधी थप भएको सुचना जानकारी गराईइन्छ |||||समयावधि थप

Skip to toolbar