Author Archives for DDC Author

आ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका

October 11, 2015 12:21 pm Published by Comments Off on आ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भरतपुर चितवनको  आ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका 


आर्थिक वर्ष ०७१/०७२को वार्षिक आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

October 11, 2015 12:13 pm Published by Comments Off on आर्थिक वर्ष ०७१/०७२को वार्षिक आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

जिल्ला विकास समिति चितवनको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२को वार्षिक आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन