काउले गाविसको २०७३ साल बैशाख महिनाको घटना दर्ता विवरण

गा.वि.सका नाम्हरु आ.व (चौमासिक) जन्म दर्ता मृत्यु दर्ता विवाह दर्ता संख्या बसाई सराई सम्बन्ध विच्छेद संख्या जम्मा दर्ता संख्या कैफियत डाउनलोड
पु पु बसाई सराई दर्ता संख्या आएको दर्ता गएको दर्ता आएको सदस्य संख्या गएको सदस्य संख्या
पु पु
काउले २०७३ (बैशाख) 81 97 2 9 58 0 0 0 0 0 0 0 0 178 डाउनलोड

Skip to toolbar