अभिलेखशीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५ २०७५ /९/१० योजना साखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला समन्वय समितिको मौज्दात कोष संचालन निर्देशिका २०७५
बार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन २०७७/७८ २०७८-०५-०१ प्रशासन योजना तथा अनुगमन विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
बार्षिक अनुगमन प्रतिवेदन २०७७/७८
स्वतः प्रकाशन २०७८ कार्तिक देखी २०७८ पौष मसान्तसम्मको २०७८-१०-१५ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
नागरिक वडापत्र
चितवन दर्पण २०७८-०६-०१ विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
चितवन दर्पण
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन । 2074-02-07 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जि.स.स. बैशाख महिनाको मासिक प्रगति प्रतिवेदन ।
मासिक प्रगति विवरण २०७३ चैत्र । २०७४-०१-०७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण २०७४ चैत्र ।
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन । 2071-12-14 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
WBRS प्रगति प्रतिवेदन जि.स.स. चितवन ।
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन । 2073-11-03 सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
दोस्रो चौमासिक प्रतिवेदन २०७३ जि.स.स. चितवन
माघ महिनाको मासिक प्रगति विवरण पठाएको सम्वन्धमा २०७३-११-०१ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
मासिक प्रगति विवरण - माघ
मासिक प्रगति विवरण पठाएको २०७३-१०-०५ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको पौष महिनाको मासिक प्रगति विवरण ।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा ।।। २०७३-०९-१७ सुचना प्रविधि शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको योजना छनौट सम्वन्धमा
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा | , २०७३-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत छनौट भएका योजना कार्यक्रमहरुको विवरण पठाएको सम्बन्धमा |
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४ २०७३-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७३/२०७४
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३ २०७२-०४-२५ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिल्ला स्तरीय वार्षिक समिक्षा गोष्टिमा उपस्थितीहरु २०७२/२०७३
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७१/०७२ २०७२-०७-३० सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७१/०७२
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२/०७३ २०७३-०७-३० सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
सामाजिक परिक्षण प्रतिबेदन २०७२/०७३
Gender Audit Report 2072/2073 2073-04-07 सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
Chitwan GESI report
योजना छनौटका आधारहरु सार्वजनिकरण गरिएको सम्बन्धमा | २०७२-०९-०६ सूचना प्रविधि विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
योजना छनौटका आधारहरु सार्वाजनिकरण २०७२ पौष ६ गते
MCPM प्रतिवेदन २०७२-०४-२८ सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको MCPM प्रतिवेदन २०७२/०७३
अन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/२०७३ २०७२-०४-१० सूचना शाखा विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
जिविस चितवनको अन्तरिक लेखा परिक्षण प्रतिवेदन २०७२/०७३ |

Skip to toolbar