सूचना तथा समाचारआ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका

जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, भरतपुर चितवनको  आ.व ०७२/०७३ को लागि स्वीकृत बार्षिक खरिद योजना र बार्षिक कार्यसंचालन तालिका आर्थिक वर्ष ०७१/०७२को वार्षिक आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदन

जिल्ला विकास समिति चितवनको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२को वार्षिक आन्तरीक लेखापरिक्षण प्रतिवेदनएम.सि.पि.एम प्रतिबेदन २०७१-२०७२

एम.सि.पि.एम प्रतिबेदन २०७१-२०७२जिल्ला दर रेट २०७२-२०७३ चितवन

जिल्ला दर रेट २०७२्-२०७३ चितवनSkip to toolbar